వ్యాయామ విద్య

వ్యాయామ విద్య నిర్వచనాలు

వ్యాయామ విద్య యొక్క పరిధి

వ్యాయామ విద్య శాస్త్రంలోసూత్రాలు

వ్యాయమ విద్య యొక్క ఆశయంమరియు లక్ష్యాలు

సాధారణ విద్యకు వ్యాయామ విద్య సహకారం

సంపూర్ణ అభివృద్ధి