డిస్కస్ ను ఎలవపట్టుకోవాలి

అర చేతికి ఫ్లాట్ గ డిస్కస్ ను పట్టుకోవాలి డిస్కస్ అంచును వేళ్ళ పైన వుంచాలి ఎలా అంటే వేళ్ళ యొక్క మెదటి జాయింట్ పైన అంచును ఉండేలా డిస్క్ ను పట్టు కోవాలి డిస్కస్ వెనుక వైపున బొటన వ్రేలు …

Read More