లాంగ్ జంప్ లో చేసే తప్పిదాలు

1.ఎక్కువ దూరం నుండి పరుగు తీసుకోవడం. scissors high jump లో పిల్లలకు run-up అనేది approximately 8-10 strides.వుండాలి చాల మంది దూరం నుండీ రన్ తీసు కోవడం వలన ఎక్కువ దూరం రన్ maintain చేయాల్సి వస్తుంది. కావున …

Read More