20 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఖో ఖో ఆట యొక్క నియమాలురూపొందించి బడినాయి

ఖోఖో మొదటి మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది.ఈగేమ్ మరాఠీ మాట్లాడే ప్రజలలో చాలా ప్రాచుర్యం పొందిందిఖో ఖో అనే భారతీయ గేమ్  ” Active చేజ్ “అనేప్రాథమిక సూత్రం  మీద ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది  ఈ ఆట ఆడటానికి బలం, వేగం ,శక్తి, మరియు స్టామినా  …

Read More