20 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఖో ఖో ఆట యొక్క నియమాలురూపొందించి బడినాయి

ఖోఖో మొదటి మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది. ఈగేమ్ మరాఠీ మాట్లాడే ప్రజలలో చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది ఖో ఖో అనే భారతీయ గేమ్  ” Active చేజ్ “అనే ప్రాథమిక సూత్రం  మీద ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ ఆట ఆడటానికి బలం, వేగం …

Read More