లాంగ్ జంప్ చరిత్ర

లాంగ్ జంప్ చరిత్ర

  లాంగ్ జంప్1896 లో మొదటి ఒలింపిక్స్లో నుండి    ఈ ఆట ఆడబడుతుంది. పురుషుల ఈవెంట్ ల లో కొన్ని దీర్ఘకాల ప్రపంచ రికార్డులు వున్నాయి అమెరికన్స్ చేత నెలకోపిన రికార్డ్స్ చాల వున్నాయి. .జెస్సీ ఓవెన్స్ 1935 లో 8.13m …

Read More