మెడల్  సాధించే క్రమంలో  ప్రాణాలు పోగొట్టు కున్న వారు

అందరు ఒలింపిక్స్ లో మెడల్ సాధించిన వారి గురించి ఆలోచిస్తారు , కానీ ఆ మెడల్ సాధించే క్రమంలో ప్రాణాలు పోగొట్టు కున్న వారి గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు 2016 ఒలింపిక్స్ వరకు 22 మంది చనిపోయారు , అందులో 8 …

Read More

ఒలింపిక్స్ లో చీటింగ్ చేసిన ఆటగాళ్లు

1904 ఒలింపిక్ గేమ్స్ మారథాన్ లో,American long distance runner Lorz తొమ్మిది మైళ్ళు (14.5 కిమీ) తర్వాత శ్వాస తీసుకోవడం లో ఇబ్బంది పడి ఆగిపోయాఢు .అప్పుడు అతని మేనేజర్ , పదకొండు మైళ్ళు (17.7 km) అతని కి …

Read More

లింగ మార్పిడి చేసుకున్న మొట్టమొదటి క్రీడా కారుడు

ఈ సంవత్సరం లింగ మార్పిడి క్రీడా కారుల కు ఒలింపిక్స్ ఓ పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చినా విషయం అందరికి తెలిసిందే . అయితే మొట్ట మొదట లింగ మార్పిడి చేసుకున్న ఆట గానీ గురించి తెలుస! బ్రూస్ జెన్నా ర్ (అమెరికా …

Read More