స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా

స్వాతంత్ర్యం తరువాత, మే 7, 1961 న, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ (ఎన్ఐఎస్) ను పాటియాలాలో ని Motibagh ప్యాలస్ క్రీడా మైదానం లో ఏర్పాటు చేశారు. జనవరి 23, 1973 న,  నేతాజీ సుభాష్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ …

Read More