టెన్నికాయిట్ చరిత్ర

టెన్నికాయిట్  మూలాలు జర్మన్ లో ఉన్నట్టు కొన్ని వర్గాలు,  చెప్తాయి పూర్వీకులు ఈ ఆటను డెక్ టెన్నిస్ ఆట, అని పిలిచే వారు సాధారణంగా 20 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో  ఓడలు లో ఆడారూ  రింగులు లేదా రబ్బరు లేదా మరొక …

Read More