బారత దేశ వ్యాయామ విద్యా పితామహుడు

indian physical education father
బారత దేశ వ్యాయామ విద్యా పితామహుడు హ్యరి క్రొ  బ్ర క్  25  నవంబర్  1884 లో జన్మించాడు
అమెరికా లో మరియు భారత దేశం లో వ్యాయామ విద్యా  శిక్ష కుడు గ పని  చేశాడు
ఇతను 1920 లో ymc  colleges of physical education   ను మద్రాస్ లో   స్థాపించాడు
ఇది  బారత దేశం లో క్రీడల ను ప్రోత్సహించడానికి
మరియి ఒలింపిక్ movement కు ఎంతగానో  కృషి చేసింది
అందు వల్ల హ్యరి క్రొ బ్ర క్ ను  బారత దేశ వ్యాయామ   విద్యా పితామహుడు అంటారు
ఇతను బారత దేశ
ఒలింపిక్  అసోసియేషన్ సభ్యుడు
1924 ఒలింపిక్స్ కు మేనేజర్ గ వున్నాడు మరియు మద్రాస్ ఒలింపిక్ మొదటి
సెక్రెటరీ గ  1943   న  అతను చనిపోయాడు
అంత వరకు.  సెక్రెటరీ గ  వున్నారు american football head coach  గ  పనిచేశారు

 

 

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *