లాంగ్ జంప్ చరిత్ర

30 ఆగస్టు న 1991 యునైటెడ్ స్టేట్స్ చెందిన మైక్ పోవెల్ టోక్యోలో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్లో ప్రస్తుత పురుషుల ప్రపంచ రికార్డ్ను నెలకొల్పాడు.ఇందులో
Beamon యొక్క రికార్డు ను కార్ల్ లెవిస్  కూడా అదిగమించినాడు
పోవెల్ రికార్డ్ను 8,95 మీటర్ల (29 అడుగుల 41/4 లో) 24 పైన సంవత్సరాలు నిలిచిఉంది.
ఇందులో లేవీస్ మరియు పోవేల్ హోరా హోరిగా పోటీ  పడ్డారు
ఏది చరిత్రలో ఒక ఘట్టంగా మిగిలింది
ఒకరు అంతకు ముందులేని రికార్డు సాధిస్తే .అంతలోనే ఇంకొకరు ఆ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం అద్భుతం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *