2018ఐ పి ఎల్ సీసన్ కొంత మంది ఆటగాళ్లకు బౌష చివరిది కావచ్చు

2018 ఐ పి ఎల్ సీసన్ కొంత మంది ఆటగాళ్లకు చివరిది కావచ్చు!

ఇప్పుడు జరువుతున్న 201 8ఐ పి ఎల్ సీసన్ కొంత మంది ఆటగాళ్లకు బౌష చివరిది కావచ్చు కొత్త మంది ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో ఎంతగానో రాణిస్తారు అనుకున్న అటువంటి యువరాజ్ సింగ్ మరియు gambhir తరువాత క్రికెట్ ఐపీఎల్ లో అవకాశం …

Read More