వాలీబాల్

వాలీబాల్ కొలతలు

వాలీబాల్ కొలతలు

1.  వాలీబాల్కోర్డు పొడవు                                                          18m

2.వాలీబాల్ కోర్డు వెడల్పు                                                          9m

3.బౌండ్రీ లైన్ల వెడల్పు                                                                 5cm

4.సెట్రల్లైన్నుండి అటాక్ లైనుకి మధ్య దూరం           3m

5.సెట్రల్లైన్ నుండి చివరి లైనుకి మధ్య దూరం              9m

6.సర్వీసు జోన్ ఏరియా                                                                   9m

 

వాలీబాల్ నెట్ కొలతలు

నెట్పొడవు 10m

నెట్వెడల్పు 1m

నాట్మెష్ పరిమాణం10cm

భూమినుండి నెట్ ఎత్తు 

పురుషులకు / సీనియర్స్ 2.43 మీ.

స్త్రీలకు/జూనియర్స్        2.24 మీ.

                                   

  

వాలీబాల్ యాంటెనా కొలతలు

 

  1. యాంటినాపొడవు            1.80 మీ.
  1. యాంటినాచుట్టుకొలత   10 మి.మీ.
  1. నెట్పైన యాంటినా ఎత్తు 0.80 సెం.మీ

 

వాలీబాల్ పోస్టు కొలతలు

1.పోల్స్ఎత్తు భూమి పై నుండి                  2.55 మీ.

2.సైడ్లైన్ నుండి పోస్టుకి మధ్య దూరం

     0.50 నుండి మీ.

 

వాలీబాల్ బంతి కొలతలు

 

 

1.బంతి బరువు 260 నుండి280 గ్రా.

2.బంతిచుట్టుకొలత 65 నుండి 67 సెం.మీ.

3.బంతిలోపలి గాలి బరువు 0.45 కిలోగ్రాములు

4.బంతిరంగు లేత రంగు

5.ఉష్ణోగ్రత10°C (50°F)

వాలీబాల్క్రీడాకారుల సంఖ్య

 

1.ప్రతిటీములోని ఆటగాళ్ళ సంఖ్య 12 మంది 

2.ప్రతిటీములోని సబ్స్టిట్యూట్  సంఖ్య మంది

3.క్రీడాకారులబనియన్ల నంబర్ల కొలతలు 10 x 15 సెం.మీ.

వాలీబాల్ చాతుర్యములు

1.Stances: 1. parallel stance, 2. Diagonal Stance (Low Stance, Medium Stance, High Stance)

2.Services: 1. Underarm Service, 2. Side arm Service, 3. Tennis Service, 4. Round-arm Service, 5.floating Service, 6.JumpService

3.Passes 1. Under Arm pass, 2. Overhead pass, 3. Back pass

4.Blocking : 1. Single block, 2. Double block, 3.Triple block 4. Spicking or Hitting

5.Digging, 5. Dive

Sharing is caring!